Algemene voorwaarden

BOWI Pumps & Levels bvba

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Alle overeenkomsten van koop en verkoop en alle service- en reparatieovereenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, worden gesloten onder, resp.zijn onderworpen aan, de navolgende voorwaarden. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de verkoper die schriftelijk heeft aanvaard en dan nog alleen voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn; voor het overige blijven ook dan de volgende voorwaarden van kracht.

2. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen resp. begrotingen zijn strikt vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand, doordat de verkoper een bestelling resp. opdracht, schriftelijk aanvaardt. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in de prijslijsten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen, is de verkoper niet aansprakelijk.

Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten e.d. blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn toestemming niet worden gecopieerd of aan derden ter hand gesteld.

3. LEVERIING, RISICO EN PRIJS

De goederen gelden als geleverd, op het moment dat zij onze opslagruimten verlaten, ofwel bij rechtstreekse levering door de fabrikant de grens op weg naar de koper hebben gepasseerd. De kosten van de levering komen ten laste van de koper voorzover niet franco verkocht is. Indien de koper geen tijdige instructies geeft omtrent de wijze van verzending, is de verkoper vrij in de keuze van vervoer. Alle goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor risico van de koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder voor zendingen van de verkoper de verklaring op de vrachtbrief vordert, dat de schaden gedurende het vervoer voor rekening van de afzender zijn. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle schade, die deze goederen mochten ondervinden.

Voor het geval de leverancier van verkoper tot prijsverhogingen van goederen en onderdelen ervan overgaat, gedurende de tijd liggend tussen offerte en levering bv. vanwege valutawijziging, lonen, salarissen, enz. ofwel vrachten of assurantiepremies een verhoging ondergaan, is de verkoper gerechtigd de met de koper overeengekomen koopsom, dienovereenkomstig te verhogen of indien de koper daar geen genoegen mee neemt, van de verkoop af te zien. De door verkoper opgegeven prijzen zijn, voorzover niet uitdrukkelijk anders vermeld, steeds exclusief taksen, montage, beproevings- en inbedrijfstellingskosten.

Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan de verkoper naar keuze dit deel leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de facturen betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, binnen de overeengekomen termijn worden voldaan.

4. LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijn gaat in, zodra de verkoper de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang van de werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in het bezit zijn en de koper de verkoper bovendien – in overeenstemming met de verkoper – de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld. Indien bij de aanneming van de opdracht betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de leveringstermijn niet eerder dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn ingaan. Tenzij in een bepaald geval, uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling, schriftelijk anders is overeengekomen, is de bepaalde leveringstermijn niet bindend.

Ofschoon steeds getracht zal worden de leveringstermijn zoveel mogelijk na te komen, is de verkoper niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding.

Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, zal de koper nimmer recht geven op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting, die door hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5. BETALING

Indien en voorzover niet anders is overeengekomen moeten alle betalingen geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, op ons kantoor of op een door ons aan te wijzen rekening.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechstwege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling, het recht hem vanaf de vervaldag een rente op het op de vervaldag nog verschuldigde bedrag in rekening te brengen. De rentevoet wordt berekend op basis van de rentevoet van de Nationale Bank vermeerderd met 2% per jaar. Daarenboven zal hierdoor ook een schadevergoeding wegens wanbetaling verschuldigd zijn, van 20% op de hoofdsom, met een minimum van 100 €, 14 dagen nadat de opdrachtgever bij aangetekend schrijven de schuldenaar zal aangemaand hebben om zijn verplichtingen na te komen.

6. GARANTIE, REKLAMATIE

De verkoper waarborgt de nieuw geleverde produkten tegen alle fabrikatie en/of materiaalfouten,gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de leveringsdatum.De verkoper verbindt zich al die delen van de pompen of onderdelen te herstellen of te vervangen, die defekt raken, mits naar het oordeel van de verkoper het defekt raken veroorzaakt is door ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie. De vervangen onderdelen moeten de verkoper terstond franco worden toegezonden en worden diens eigendom. Op reparaties en nageleverde onderdelen wordt eengarantie verstrekt van 6 maanden.

Wij ziin slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direkt gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabrikage of uitvoering. Voor gebreken, die het gevolg zijn van andere oorzaken, zoals slijtage, overdreven of abnormaal gebruik, onjuiste montage, het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten, dan wel smeermiddelen, vuil in het systeem of agressieve omgeving zijn wij niet aansprakelijk.

Voormelde aansprakelijkheid gaat niet verder dan het ondeugdelijke te onzer beoordeling, te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar. Herstelling geschiedt ter plaatse ter beoordeling van ons of kosteloos in onze fabriek of bij de opdrachtgever ter plaatse, in welk geval de opdrachtgever verplicht is reisuren alsmede reis – en verblijfkosten van de betreffende reparateur(s) te vergoeden.

Terzake van de door ons uitgevoerde reparatie of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen.Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen vervangen, worden de vervangen onderdelen ons eigendom.  Het beweerde niet-nakomen door ons van onze garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die door hem voortvloeien uit enige met ons gesloten overeenkomst.

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij alleen gehouden tot nakoming binnen België en het Groot-Hertogdom Luxemburg van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

De garantie vervalt, indien de opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde verricht, dan wel doet of laat verrichten, of het geleverde onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruikt dan wel doet of laat gebruiken. Reklamatie terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch in geval van uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever en in geval van niet uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk 3 maanden na ontvangst bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen ons terzake van de desbetreffende gebreken vervalt.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in art.6 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die terzake van het niet -nakomen van de garantieverplichtingen uitgesloten. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirekte schade is uitgesloten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en intresten, die mochten ontstaan als direkt of indirekt gevolg van :

-schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, daden of nalatigheden van onze ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege ons zijn tewerkgesteld ;

-overschrijding van de levertijd.

Het gebruik en de inwerkingsstelling van de afgenomen goederen gebeuren uitsluitend op de totale verantwoordelijkheid van de koper. De technische adviezen die hem daarbij worden verstrekt, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, gelden als een vrijblijvende informatie ook eventueel met betrekking tot derden, en ontheffen de koper niet van de verplichting de produkten te beproeven op hun geschiktheid in verband met het beoogde gebruik. Indien desondanks betwisting zou rijzen betreffende de aansprakelijkheid van de verkoper , dan is deze alleszins begrensd tot het bedrag dat de waarde vertegenwoordigt van de geleverde goederen.

8. SCHORSING

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit elke met ons gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van uitstel van betaling, faillissement, stillegging of likwidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen wordt de overeengekomen prijs opeens opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de nog niet door ons gemaakte kosten en is de opdrachtgever gehouden om het tevoren omschreven bedrag te betalen, bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken voor rekening van de opdrachtgever te doen opslaan en/of in mindering op de koopsom te verkopen.

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan, elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid – ook al was die ten tijde van de overeenkomst reeds te voorzien – waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van ons niet kan worden gevergd, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel, of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of boete gehouden zijn.

De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

9. VERANDERINGEN

Wijziging of annulering van een koopovereenkomst geschiedt niet dan met onze schriftelijke instemming.

10. GESCHILLEN

Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst, ofwel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

 

Print this page